Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika powstała w 1964 r. w celu intergacji osób zajmujących się dokumentacją jaskiń i szeroko rozumianymi badaniami związanymi z jaskiniami oraz zjawiskami i formami krasowymi. Grupuje więc (potencjalnie) specjalistów reprezentujących różne nauki przyrodnicze, zwłaszcza takie jak geologia, geomorfologia, paleontologia, speleologia fizyczna, biosepeleologia, a także archeologię i inne nauki humanistyczno-artystyczne, jak również grotołazów prowadzących praktyczną działalnośc dokumentacyjną oraz inwentaryzacyjną w jaskiniach i antropogenicznych pustkach podziemnych. Integracja ta powinna ułatwiać rozpowszechnianie rezultatów badań i twórczą wymianę myśli oraz doświadczeń.
Jednym z najlepszych środków prowadzących do osiągnięcia tych celów są bezpośrednie spotkania, dlatego też głównym zadaniem Sekcji jest organizacja corocznych Sympozjów Speleologicznych o zasięgu krajowym (często jednak z udziałem gości zagranicznych). W 2017 roku odbyło się już 51 Sympozjum Speleologiczne. Trwałym efektem tych Sympozjów są publikowane Materiały Sympozjalne, zawierające abstrakty referatów oraz przewodniki sesji terenowych. Materiały te rozsyłane są do wielu bibliotek w kraju.

Ponadto Sekcja Speleologiczna uczestniczy w organizacji innych spotkań speleologicznych, np. 9. International Symposium on Pseudokarst Bartkowa, 2006, materiały sympozjalne. Wydaje lub współwydaje publikacje dotyczące prac oraz badań speleologicznych.

Ważnym zadaniem Sekcji Speleologicznej jest także podtrzymywanie tradycji Nagrody a obecnie Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz. Nagroda im. dr inż. Marii Markowicz-Łohinowicz, ustanowiona z inspiracji Sekcji przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w 1975 r., przyznawana była autorom najlepszych publikacji z zakresu speleologii i badań jaskiń do 1995 r. Obecnie tradycja ta kontynuowana jest poprzez przyznawanie Medalu.